គន្លឹះបង្កើត Facebook Group ឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដា និង រកលុយជាមួយ facebook Groupសូមស្វាគមន៍ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងពន្យល់បងប្អូន​អំពី គន្លឹះបង្កើត Facebook Group ឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដា និង រកលុយជាមួយ facebook Group។
គឺជាអាជីវកម្មរបស់យើងដែលប្រាកដជាជោគជ័យក្នងរយៈពេលវែង។
សូម​មើលអោយចប់និងជៀសវាងកុំអោយមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយ។
SUBSCRIBE FOR MORE Videos https://bit.ly/36Xwfs6
បងប្អូននៅ US អាចចូលរួមឧបត្ថមតាមJoin this channel Membership បាន:
https://www.youtube.com/channel/UCP9EeRmtM-t796m7HBsO-cQ/join

បងប្អូនអាចDownload Free Tubebuddy តាមLinkនេះ https://www.tubebuddy.com/CHHONVeasna

-គន្លឹះសម្ងាត់១០ ដែលអាចរក Subscribers 1K ក្នុងរយៈពេល២០ថ្ងៃ | How to get 1k Sub in 20 days
Link: https://youtu.be/LDH6SiKadIo
សូមចុច​ subscribe ដើម្បីទទួលបានVideo ចែករំលែកពីការកលុយតាម youbute និង facebook បានពិតៗតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមាន…
ខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះគឺដើម្បីបង្រៀនរកលុយតាម youtube និង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលចេះតិចហើយនិងអ្នកដែលទើបតែចង់រកលុយតាម youtube

ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូរកលុយតាម Youtube : https://bit.ly/3474YU7
ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូរកលុយតាម facebook Ad Break: https://bit.ly/2IFC6df
ចុចត្រង់នេះដើម្បីមើលវីដេអូទាំងអស់ក្នុង Channel: https://bit.ly/2WIfoWd

-ហេតុអ្វីគ្រប់ 4000ម៉ោងហើយ 1000 Subscribe ទៀតតែ youtube អត់ Approve Link: https://youtu.be/nC9KHyJtxcU
-របៀបបង្កើត youtube តាំងពីដំបូងឱ្យត្រូវគោលការណ៍ youtube ក្នុងឆ្នាំ 2019 Link: https://youtu.be/uRd9_IiHbd8
Click subscribe to get real-time video sharing from youtube experience
I created this video to teach youtube money for less educated people and those who just wanted to make money on youtube.

Click Here to Start Today