ក្រុម Facebook នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួម | Facebook Group | John Smeysសង្ឃឹមថាអ្នកទាំអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវិដេអូនេះ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា។
សូមទស្សនាវិដេអូនេះឲ្យចប់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិដេអូនេះ!
===================
👋Group Facebook: https://m.facebook.com/groups/764368831735515/
👉Channel Telegram: https://t.me/johnsmeyssupporter
💪ផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំតាមរយៈការចុចទីនេះៈ https://www.youtube.com/channel/UCrLYKfrfLOHr8jMIXdshbJA
===================
Follow ខ្ញុំតាមរយៈតំណរខាងក្រោមៈ
johnsmeys gaming official
gaming tutorial
#johnsmeys #gametip #techtip
————————
🌍Email: johnraksmey168@gmail.com

Click Here to Start Today